Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

Aan de hierna met een hoofdletter aangeduide woorden en/of uitdrukkingen wordt de hieronder weergegeven betekenis toegekend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden:

  • Artikel: een bepaling van deze Algemene Voorwaarden.
  • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van CC Educatie.
  • CC Educatie: CC Educatie, een eenmanszaak gevestigd te (4731 HT) Oudenbosch, aan de Sint Annastraat 30.
  • Klant: de wederpartij of potentiële wederpartij van CC Educatie.
  • Overeenkomst: iedere ingevolge Artikel 3.4 tussen CC Educatie en de Klant gesloten overeenkomst tot koop en levering van één of meer Zaken en/of, al naar gelang het geval, voor het verrichten van één of meer van de Diensten.
  • Diensten: alle door CC Educatie krachtens de Overeenkomst te verrichten of verrichte diensten, waaronder het geven van workshops en trainingen.
  • Zaken: alle materialen, dat wil zeggen gerecyclede of hergebruikte materialen die uitsluitend voor creatieve doeleinden dienen te worden gebruikt, en eventuele overige roerende zaken die door CC Educatie aan de Klant worden verkocht en geleverd en/of, al naar gelang het geval, ten behoeve van de Diensten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2 - Algemeen

2.1 TOEPASSELIJKHEID VAN DOOR DE KLANT GEHANTEERDE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT HIERBIJ UITDRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN.
—–
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij CC-Educatie als verlener van Diensten en/of verkoper en leverancier van de Zaken optreedt.
—–
2.3 Van de Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk, door een door CC-Educatie en de Klant ondertekende, Overeenkomst worden afgeweken.
—–
2.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan per fax, e-mail, EDI, internet of ander elektronisch medium.
—–

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van CC Educatie, daaronder begrepen prijsaanbiedingen zoals opgenomen in de prijslijst van CC Educatie, zijn vrijblijvend.
—–
3.2 Alle aanbiedingen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst onder normale (arbeids-) omstandigheden en gedurende normale werktijden. Indien de uitvoering niet onder normale (arbeids)omstandigheden en/of gedurende normale werktijden geschiedt, is de Klant gehouden om de daarmee gemoeide additionele kosten aan CC Educatie te vergoeden.
—–
3.3 CC Educatie is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen met de Klant af te breken zonder opgave van redenen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
—–
3.4 Een overeenkomst tussen CC Educatie en de Klant komt tot stand zodra CC Educatie de opdracht van de Klant schriftelijk aanvaardt, of een begin met de uitvoering daarvan maakt (de “Overeenkomst”). CC Educatie zal in haar opdrachtbevestiging telkens de overeengekomen hoeveelheid Zaken, de prijs van de Zaken en/of, al naar gelang het geval de overeengekomen Diensten omschrijven en de prijs van de Diensten vermelden.
—–
3.5 De Klant doet hierbij afstand van zijn recht op ontbinding of verwerping uit hoofde van artikel 6:227c lid 2 BW, voor zover hij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 4 – Aflevering en Levertijden

4.1 Aflevering van de Zaken en/of Diensten geschiedt Duty Delivery Unpaid (INCOTERMS 2000), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
—–
4.2 De door CC Educatie opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen. CC Educatie zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van de overeengekomen, of conform de in Artikel 4.3 bepaalde, uitgestelde leveringstermijn en haar daarbij een redelijke termijn van in elk geval 1 (één) kalendermaand voor de nakoming is gegund, die onbenut is verstreken.
—–
4.3 Indien CC Educatie de Overeenkomst niet binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, zal CC Educatie de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, zonder tot enige vergoeding van schade en/of kosten gehouden te zijn. In zodanig geval mag de Klant de Overeenkomst niet ontbinden.
—–
4.4 CC Educatie is gerechtigd om de door haar te verrichten leveringen in gedeelten uit te voeren en verrichte deelleveringen afzonderlijk te factureren.
—–
4.5 CC Educatie is niet verplicht om bij de Klant navraag te doen omtrent het beoogde gebruik van de Zaken of de redenen waarom de Zaken van CC Educatie worden gekocht. De Klant wordt geacht bekend te zijn met het feit dat de Zaken uitsluitend voor knutsel- en creatieve doeleinden mogen worden gebruikt. De Zaken zijn niet bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen niet door de Klant worden doorverkocht.
—–
4.6 Restanten dan wel overgebleven hoeveelheden van door de Klant afgenomen en betaalde Zaken kunnen in overleg met CC Educatie door CC Educatie worden teruggenomen zonder dat terugbetaling van (een gedeelte van) de koopprijs plaatsvindt.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 Alle door CC Educatie opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering Duty Delivery Unpaid (INCOTERMS 2000), exclusief BTW, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De prijs voor de stichting van workshops en trainingen is altijd exclusief BTW.
—–
5.2 CC Educatie is gerechtigd om wijzigingen in prijsbepalende factoren betreffende de Overeenkomst, zoals ondermeer prijzen van (grond)stoffen, energieprijzen, arbeidskosten, verzekeringen, belastingen, heffingen of andere overheidsmaatregelen die zich binnen 3 (drie) kalendermaanden na het sluiten van de Overeenkomst voordoen, aan de Klant door te berekenen. CC Educatie mag te allen tijde de prijzen aanpassen indien een dwingendrechtelijke of prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
—–
5.3 Tenzij anders is overeengekomen, zal CC Educatie de op het moment van tot stand komen van de Overeenkomst geldende prijzen, zoals opgenomen in de prijslijst van CC Educatie, en/of prijsbepalende factoren bij de Klant in rekening brengen.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Betaling door de Klant dient binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te geschieden.
—–
6.2 Betaling door de Klant dient uitsluitend te geschieden in Euro en geschiedt zonder verrekening, korting of opschorting.
—–
6.3 Alle kosten in verband met betaling, verschaffing van zekerheidsrechten daaronder begrepen, komen voor rekening van de Klant.
—–
6.4 In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de Klant, onverminderd de overige rechten van CC Educatie en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd. Alle nog niet betaalde facturen worden terstond opeisbaar en alle gevolgen van niet-nakoming treden terstond in.
—–
6.5 Alle buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten, die CC Educatie redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet-nakoming van de Klant, zijn voor rekening van de Klant.
—–
6.6 Betalingen van de Klant strekken primair ter voldoening van de in Artikel 6.5 bedoelde verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschuldigde rente en worden daarna in mindering gebracht op dat deel van de hoofdsom dat CC Educatie aanwijst, ongeacht andersluidende instructies van de Klant ter zake.

Artikel 7 – Zekerheidstelling

Indien er naar het oordeel van CC Educatie gegronde reden bestaat om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen jegens CC Educatie niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is de Klant verplicht om, op eerste verzoek van CC Educatie, terstond genoegzame, in de door CC Educatie gewenste vorm, zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn (betalings)-verplichtingen of de gestelde zekerheid te vervangen of aan te vullen. Indien de Klant binnen 7 (zeven) kalenderdagen na ontvangst van een zodanig verzoek tot zekerheidstelling geen gevolg daaraan geeft, treden alle gevolgen van niet-nakoming terstond in.

Artikel 8 – Inspanningsverplichtingen

8.1 CC Educatie zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de door haar geleverde of te leveren en/of ter beschikking gestelde of ter beschikking te stellen Zaken (a) schoon zijn en (b) geschikt zijn om voor creatieve doeleinden te worden gebruikt.
—–
8.2 CC Educatie zal zich inspannen de door haar te verrichten Diensten naar beste kunnen en met inachtneming van de door haar als opdrachtnemer te betrachten zorgvuldigheid te verrichten.
—–
8.3 CC Educatie geeft geen garanties ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren Zaken en/of door haar verrichte of te verrichten Diensten.

Artikel 9 – Klachten

9.1 Indien de Klant een klacht heeft met betrekking tot een door CC Educatie geleverde Zaak en deze door CC Educatie gegrond wordt bevonden, is CC Educatie slechts gehouden, zulks ter keuze van CC Educatie, tot: (a) vervanging van de desbetreffende Zaak, (b) de Klant een prijsvermindering aan te bieden of (c) terugbetaling van de door de Klant betaalde prijs voor deze Zaak. Indien de Klant een klacht heeft met betrekking tot een door CC Educatie verrichte Dienst die bestaat uit het organiseren van een workshop en training en deze door CC Educatie gegrond wordt bevonden, is CC Educatie slechts gehouden, zulks ter keuze van CC Educatie, om: (a) de desbetreffende Dienst opnieuw en kosteloos te verrichten op een met de Klant overeen te komen datum, (b) de Klant een prijsvermindering aan te bieden, of (c) de door de Klant betaalde prijs voor deze Dienst aan de Klant terug te betalen.
—–
9.2 Indien de Klant een klacht heeft met betrekking tot een door CC Educatie geleverde Zaak en/of een door CC Educatie verrichte Dienst, is de Klant gehouden om CC Educatie onverwijld na ontdekking daarvan schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. De Klant kan CC Educatie niet meer aansprakelijk houden, indien de Klant bedoelde kennisgeving niet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) kalenderdagen na aflevering van de desbetreffende Zaak dan wel binnen 7 (zeven) kalenderdagen na het verrichten van de desbetreffende Dienst(en), althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, heeft gedaan.
—–
9.3 Vorderingen van de Klant gebaseerd op de stelling dat één of meer van de door CC Educatie geleverde Zaken en/of één of meer verrichte Diensten niet voldoen aan de Overeenkomst, verjaren door verloop van 1 (één) kalenderjaar na de datum van aflevering van de Zaken dan wel, al naar gelang het geval, na de datum van het verrichten van de Diensten door CC Educatie.

Artikel 10 – Annulering

De Klant mag de Overeenkomst die ziet op het organiseren van een workshop of training slechts annuleren tegen betaling van annuleringskosten. De annuleringskosten worden berekend over het totale door de Klant verschuldigde factuurbedrag. De annuleringskosten bedragen bij annulering binnen 2 weken voor de dag van uitvoering van de Overeenkomst 25%. Annulering van andere door CC-Educatie te verrichten Diensten dient in overleg te geschieden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van CC Educatie of haar bedrijfsleiding, is CC Educatie, ongeacht de rechtsgrond, slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot maximaal 50% (vijftig procent) van het bedrag dat door de Klant werd betaald voor de Zaken en/of, al naar gelang het geval, de Diensten waardoor de schade werd veroorzaakt.
—–
11.2 CC Educatie is, ongeacht de rechtsgrond, nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer wordt verstaan gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of -stagnatie.
—–
11.3 CC Educatie is, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten en/of derden die zij bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld.
—–
11.4 CC Educatie is niet verantwoordelijk en, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor de kwaliteit en/of veiligheid van de Zaken en/of enig gebruik door de Klant, een Deelnemer en/of derden van de Zaken en/of ten behoeve van de Diensten ter beschikking gestelde Zaken.
—–
11.5 CC Educatie is, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor schade door diefstal, verduistering, verlies, vermissing of verwisseling van kledingstukken, sieraden, kleinoden, geld en geldswaardige papieren.
—–
11.6 De in Artikel 11.1 opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing indien en voor zover de aansprakelijkheid van CC Educatie voor de betreffende schade is verzekerd onder enige overeenkomst van verzekering van CC Educatie en de verzekering tot uitkering overgaat. In dat geval is CC Educatie slechts aansprakelijk voor het bedrag dat onder de betreffende verzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval. CC Educatie is niet verplicht rechten onder haar verzekering geldend te maken, indien zij door de Klant aansprakelijk wordt gehouden. Het bepaalde in de Artikelen 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 en 11.9 is onverkort van toepassing.
—–
11.7 CC Educatie bedingt alle wettelijke en contractuele rechten, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen mede ten behoeve van al diegenen die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
—–
11.8 CC Educatie mag bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen en is te allen tijde gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden jegens de Klant in te roepen.
—–
11.9 De Klant is verantwoordelijk en, ongeacht de rechtsgrond, aansprakelijk voor de gedragingen van de personen die op uitnodiging van de Klant aan de Diensten deelnemen en/of ten wiens behoeve de Diensten worden verricht. Indien en voor zover noodzakelijk, dient de Klant voor voldoende toezicht bij en tijdens het verrichten van de Diensten zorg te dragen en is, ongeacht de rechtsgrond, daarvoor evenals het eventuele ontbreken daarvan aansprakelijk.
—–
11.10 De aansprakelijkheidsbeperkingen van Artikelen 11.1 tot en met 11.9 laten de aansprakelijkheid van CC Educatie op grond van bepalingen van dwingend recht onverlet.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Indien de behoorlijke nakoming door CC Educatie ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van CC Educatie komen, waaronder de omstandigheden genoemd in Artikel 12.2, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend onmogelijk is, heeft CC Educatie het recht de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
—–
12.2 Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van CC Educatie komen, zijn: van overheidswege uitgevaardigde of uit te vaardigen voorschriften die het leveren van de Zaken en/of het verrichten van de Diensten en/of het gebruik van de geleverde of te leveren Zaken en/of de verrichte of nog te verrichten Diensten verhinderen of beperken, te kort aan arbeidskrachten, werkstaking, in-, uit- en/of doorvoerverboden, transportproblemen, stroomuitval, ziektes, epidemieën, natuur- en/of kernrampen, brand, waterschade, oorlog en/of oorlogsdreiging, terroristische acties en/of aanslagen.
—–
12.3 CC Educatie zal de Klant zo spoedig mogelijk omtrent het bestaan van een overmachtsituatie in kennis stellen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

13.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen CC Educatie en de Klant is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.
—–
13.2 De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan tussen CC Educatie en de Klant voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst alsmede in verband met deze Algemene Voorwaarden. Indien de Klant een consument is, is de rechter bevoegd die volgens de wet bevoegd is om kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan tussen CC Educatie en de Klant voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst alsmede in verband met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 14 – Conversie

De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Deze blijven onverminderd van kracht. CC Educatie en de Klant komen overeen om een eventuele nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de nietige of vernietigbare bepaling.